Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890)

Acari, Eriophyidae

op Alnus

on Alnus

Alnus glutinosa, Nieuwendam

Acalitus brevitarsus galls

Alnus glutinosa, Nieuwendam

detail, bovenzijde

Acalitus brevitarsus gall

detail, upperside

onderzijde

underside

Alnus glutinosa, Wellerlooi

Acalitus brevitarsus erineum

Alnus glutinosa, Wellerlooi

Alnus cordata, Naarderbos: oudere erinea zien er op deze waardplant ongewoon dieprood uit, en doen denkenb aan een roest-aantasting.

Acalitus brevitarsus: erinea on Alnus cordata

Alnus cordata, Naarderbos: older erinea on this hostplant have an unusually bright red colour, and may be taken for a rust fungus

Alnus cordata, Nieuwendam: detail van het erineum

Acalitus brevitarsus on Alnus cordata: detail of erineum

Alnus cordata, Nieuwendam: detail of the erineum

Alnus glutinosa, Bergen NH, Uilenvanger: onder het microscoop is duidelijk hoe sterk de haren vertakt zijn.

Acalitus brevitarsus: detail of erineum on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, Bergen NH, Uilenvanger: under the microscope the strong branching of the hairs is apparent

Alnus glutinosa, Frankrijk, Haute Savoie, Rhône Alpes, St. Nicolas de Véroce, 1175 m: zeer afwijkende gal, mogelijk een andere soort; © Arnold Grosscurt

Acalitus brevitarsus ??

Alnus glutinosa, France, Haute Savoie, Rhône Alpes, St. Nicolas de Véroce, 1175 m: very aberrant gall, possibly a different species; © Arnold Grosscurt

synoniemen Aceria, Eriophyes, brevitarsus.

synonyms Aceria, Eriophyes, brevitarsus.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus cordata, glutinosa, incana, x pubescens, viridis

opmerkingen: soms kan verwarring optreden met Taphrina sadebeckii.

notes: sometimes confusion may occur with Taphrina sadebeckii.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Béguinot (2002d,g, 2003a, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Braggion (2013a), Buhr (1064b), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ecott (2012a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Groom (2011a), Hellrigl (2003a), Ilie & Marinescu (2011a), Jočić & Petanović (2012a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a, 2012a), Lehmann & Flügel (2012a), Markovskaja (2013a), Nalepa (1919a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Ripka & de Lillo (1997a), Roivainen (1947a, 1950a, 1951a, 1953a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2003a, 2014A), Weidner (1954a).

30/08/2016