Aceria nervisequa (Canestrini, 1891)

Acari, Eriophyiiddae

op Fagus

on Fagus

Fagus sylvatica, Denekamp, lg Singraven: de minder gewone bovenzijdige vorm van de gal

Aceria nervisequa galls; upper-surface form

Fagus sylvatica, Denekamp, lg Singraven: the less common upper-surface form of the gall

Fagus sylvatica, Duin- en Kruidberg: viltgal in detail

Aceria nervisequa

Fagus sylvatica, Duin- en Kruidberg: detail of the felt gall

sterker vergroot

Aceria nervisequa

more strongly magnified

twee haren van opzij

Aceria nervisequa

two hairs seen from the side

Fagus sylvatica, Oud Zuilen © Arnold Grosscurt

Aceria nervisequa: gall on Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, Oud Zuilen © Arnold Grosscurt

onderzijde van hetzelfde blad: op de bruine cultivar van de beuk heeft deze gal een bijzondere kleur

Aceria nervisequa: gall on Fagus sylvatica

underside of the same leaf: on the brown cultivar of the beech, the gall takes an unusual colour

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Fagus sylvatica, x taurica.

synoniemen Eriophyes nervisequus; Aceria faginea Nalepa, 1920.

synonyms Eriophyes nervisequus; Aceria faginea Nalepa, 1920.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Béguinot (2002e,g, 2005a, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Groom (2011a), Hellrigl (2003a), Jočić & Petanović (2012a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Lehmann & Hannover (2016a), O'Connor & Wistow (1999a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roskam (2009a), Seidel (1957a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2003a, 2014a), Weidner (1954a).

01/09/2016