Aculus convolvuli (Nalepa, 1891)

Acari, Eriophyidae

op Convolvulus

on Convolvulus

Convolvulus arvensis, Bloedbergduin; © Jan Scheffers

Aculus convolvuli galls on Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis, Bloedbergduin; © Jan Scheffers

waardplanten: Convolvulaceae, oligofaag

hostplants: Convolvulaceae, oligophagous

Convolvulus arvensis.

synoniemen: Vasates convolvuli.

synonyms: Vasates convolvuli.

opmerkingen: Redfern & Shirley beschrijven de gal als bedekt met fluwelige haren; dat komt niet overeen met de beschrijving die Buhr geeft van Aculus convolvuli, maar wél met zijn beschrijving van Aceria convolvuli.

notes: Redfern & Shirley describe the gall as covered with velvety hairs; that doesn't match with the description given by Buhr of Aculus convolvuli, but it does agree with his description of Aceria convolvuli.

literatuur

references

Boczek & Petanović (1996a), Bohinc & Trdan (2013a) Slovenia, Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Farkas (1965a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

22/01/2017