Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890)

Acari, Eriophyidae

op Populus

on Populus

Populus tremula, Denemarken © Simon Haarder

Eriophyes diversipunctatus: gall on Populus tremula

Populus tremula, Denmark © Simon Haarder

detail

Eriophyes diversipunctatus: gall on Populus tremula

detail

gal: het paar klieren in de bladbasis bij de aanhechting van de bladsteel is tot 4 mm onregelmatig gezwollen, vaak roodgekleurd.

gall: the pair of glands in the leaf base at the attachement of the petiole is irregularly swollen up to 4 mm, often coloured red.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Populus tremula.

synoniemen: Aceria diversipunctata.

synonyms: Aceria diversipunctata.

inquilinen: >Aculops granulatus.

inquilines: >Aculops granulatus.

literatuur:

references:

Béguinot (2002h, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a, 2006a), Fjelddalen (1995a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Schneider (2016a), Seidel (1957a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2014a), Weidner (1954a).

24/11/2016