Dasineura urticae (Perris, 1840)

Diptera, Cecidomyiidae

op Urtica

on Urtica

Urtica dioica, Nieuwendam

Dasineura urticae gall

Urtica dioica, Nieuwendam

Urtica dioica, Bergen op Zoom: zwaar aangetaste palnt

Dasineura urticae: galls on Urtica dioica

Urtica dioica, Bergen op Zoom: heavily infested plant

Urtica dioica, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: extreme aantasting

Dasineura urticae: galls on Urtica dioica

Urtica dioica, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: extreme infestation

Urtica dioica, Tilburg, de Kaaistoep: gal aan de bladbasis, bij de hoofdnerf, bovenzijde

Dasineura urticae gall

Urtica dioica, Tilburg, de Kaaistoep: gall near the base of the leaf, at the midrib; upperside

zelfde gal, onderzijde

Dasineura urticae gall

same gall, underside

Urtica dioica, Beuningen: elke gal bevat één witte larve

Dasineura urticae larva

Urtica dioica, Beuningen: each gall contains one white larva

Urtica dioica, Duin en Kruidberg: gal aan de bladrand

Dasineura urticae gall

Urtica dioica, Duin en Kruidberg: gall at the leaf margin

de gal bleek een parasitoid te bevatten

Dasineura urticae gall

the gall contained a parasitoid

detail van het wespje

detail of the wasp

Urtica dioica, Tilburg, de Kaaistoep: larve en spateltje

Dasineura urticae larva

Urtica dioica, Tilburg, de Kaaistoep: larva and spatula

gal: >Eén tot zes witte larven in een gal; twee of meer generaties per jaar; verpopping in de grond. De gallen verbruinen en verweren nadat ze door de larve zijn verlaten.

gall: One to six white larvae in a gall; two or more generations per year; pupation in the soil. Vacated galls turn brown and wither.

waardplanten: Urticaceae, monofaag

hostplants: Urticaceae, monophagous

Urtica dioica.

synoniemen: Perrisia urticae.

synonyms: Perrisia urticae.

inquilinen: Ametrodiplosis urticae en de predator Lestodiplosis urticae.

inquilines: Ametrodiplosis urticae and the predator Lestodiplosis urticae.

literatuur

references

Baylac (1988a), Béguinot (2001c, 2002a,d,e,g, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Bruun (2015a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Flügel (2016a), Gagné (2010a), Groom (2011a), Ilie & Marinescu (2011a), Koops (2013a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Lehmann & Flügel (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Mirumian (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá (2006a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a,b, 1997a,b, 1999a,b, 2002a, 2003a, 2005b,c, 2006a, 2008a, 2009a, 2010a,b, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stefănescu (2009a), Sylvén (1983a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a).

05/11/2016