Entorrhiza aschersoniana (Magnus) Lagerheim, 1888

Fungi, Entorrhizaceae

op Juncus

on Juncus

gal: tot een cm grote, onregelmatige gevormde knolletjes, eerst wit, tenslotte donkerbruin, aangehecht aan de wortels.

gall: irregular tubercles, up to a cm in size, attached to the roots; the colour ranges fron white to dark brown.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Juncus bufonius, minutulus.

Fineran (1973a) noemt J. articulatus, bufonius, bulbosus, squarrosus.

Fineran (1973a) lists J. articulatus, bufonius, bulbosus, squarrosus.

literatuur:

references:

Bauer, Garnica, Oberwinkler, Riess, Weiß & Begerow (2015a), Buhr (1964b), Doppelbauer (1973a), Fineran (1973a), Jage, Kruse, Kummer, Caspari, Regin & Schmitt (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kummer (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a).

17/12/2016