Peronospora campestris Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Arenaria

on Arenaria

gal: bladen vergeeld; aan de onderzijde een bruingrijze schimmel-laag, bestaande uit rechtopstaande, bovenaan sterk vertakte conidioforen.

gall: leaves yellowed; at their underside a brownish grey fungal bloom, consisting of erect, near their tip strongly branched, conidiophores.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Arenaria ciliata, foliosa, serpyllifolia.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 97), Buhr (1964b), Choi, Constantinescu &; Shin (2007a), Choi, Denchev & Shin (2008a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Ellis & Ellis (1997a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017