Puccinia glechomatis de Candolle, 1808

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Glechoma

on Glechoma

Glechoma hederacea, Frankrijk, Isère, Rhône-Alpes, Les Abrets; © Arnold Grrosscurt

Puccinia glechomatis galls

Glechoma hederacea, France, Isère, Rhône-Alpes, Les Abrets; © Arnold Grrosscurt

Glechoma hederacea, Amstelveen, Thijssepark: oude en jongere telia

Puccinia glechomatis: telia on Glechoma hederacea

Glechoma hederacea, Amstelveen, Thijssepark: old and younger telia

de kiemingspore van de topcel ligt subapicaal, die van de onderste cel vlak voor de dwarswand

Puccinia glechomatis: teliospore

the germination pore of the top cell is subapical, that of the basal cell just against the separation wall

Glechoma hederacea, Overveen: teliospore

Puccinia glechomatis: teliospore

Glechoma hederacea, Overveen: teliospore

nog een

Puccinia glechomatis: teliospore

another

gal: Geen waardwisseling; uitsluitend telia.

gall: No host plant alternation, telia only.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Glechoma hederacea, hirsuta.

opmerkingen: Kruse (2014a) vond roesten op Agastache nepetoides en cf. pringlei die mogelijk tot P.glechomatis behoren, of tot de daarop sterk gelijkende, noordamerikaanse P. hyssopi Schweinitz, 1832.

notes: Kruse (2014a) found rusts on Agastache nepetoides and cf. pringlei that could belong to P.glechomatis, or to the extremely similar, North American, P. hyssopi Schweinitz, 1832.

literatuur

references

Brandenburger (1972a, 1985a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Henderson (2000a, 2004a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Koops (2013a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a), Marková & Urban (1988a), Poelt & Zwetko (1997a), Preece & Hick (1994a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Scheuer & Bechter (2012a), Schmid-Heckel (1985a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

15/04/2017