Uromyces ficariae (Schumacher) Léveillé, 1860

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Ranunculus

on Ranunculus

Ranunculus ficaria, België, prov. Namen, Namur, Grands Malades, telia; © Jean-Yves Baugnée, det. Arthur Vanderweyen

Uromyces ficariae gall

Ranunculus ficaria, Belgium, prov. Namur, Namur, Grands Malades, telia; © Jean-Yves Baugnée, det. Arthur Vanderweyen

vergalde bladsteel

Uromyces ficariae gall

galled petiole

aantasting van een blad

Uromyces ficariae gall

infestation of a leaf

Ranunculus ficaria, Ittervoort, Vijverbroek; de witte vlekken op de bladeren worden veroorzaakt door een andere zeer gewone schimmel, Entyloma ficariae.

Uromyces ficariae galls

Ranunculus ficaria, Ittervoort, Vijverbroek; the white spots on the leaves are caused by another common fungus, Entyloma ficariae.

telia aan de onderzijde van het blad, sterk vergroot

Uromyces ficariae telia

telia at the underside of the leaf, strongly magnified

Ranunculus ficariae, Beuningen ov: teliosporen

Uromyces ficariae: teliospores

Ranunculus ficariae, Beuningen ov: teliospores

gal: Geen waardwisseling, uitsluitend telia. Teliosporen eencellig, glad, aan de top een papil; steel vrij lang, afbrekend. Tussen de teliosporen worden ook enkele urediniosporen gevormd, die fijnstekelig zijn, en geen apicale papil hebben.

gall: No host plant alternation, only telia. Teliospores one-celled, apically a papilla; pedicel rather long, deciduous. Between the teliospores als a few urediniospores are formed, that are finely spinulose, and lack an apical papilla.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Ficaria calthicola, verna & subsp. ficariiformis.

synoniemen: Aecidium ficariae (Schumacher) Saccardo, 1884.

synonyms: Aecidium ficariae (Schumacher) Saccardo, 1884.

literatuur

references

Bellmann (2012a), Brandenburger (1985a, Buhr (1965a), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Hafellner (1980a), Henderson (2000a), Hrabětová, Kolařík & Marková (2015a), Jage, Kruse, Kummer, Caspari, Regin & Schmitt (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Losa España (1942a), Maier, Begerow, Weiß & Oberwinkler (2003a), Maier, Wingfield, Mennicken & Wingfield (2007a), Poelt & Zwetko (1997a), Preece & Hick (1994a), Redfern & Shirley (2011a), Riegler-Hagler (2002b), Roskam (2009a), Scheuer & Bechter (2012a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Tóth (1994a), Vanderweyen & Fraiture (2008a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

22/04/2017