Andricus callidoma (Hartig, 1841)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus robur, België, prov. Namen, Saint-Servais, Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

Andricus callidoma FF gall

Quercus robur, Belgium, prov. Namur, Saint-Servais, Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

Quercus robur, Mierlo, Wolfsven: de gal heeft vijf ribben; © Arnold Grosscurt

Andricus callidoma: gall on Quercus robur

Quercus robur, Mierlo, Wolfsven: the gall has five ribs; © Arnold Grosscurt

geopende gal

Andricus callidoma: opened gall

opened gall

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexuele generation

Quercus robur, Dronten; © Arnold Groscurt

Andricus foecundatrix gall

Quercus robur, Dronten; © Arnold Groscurt

detail

Andricus foecundatrix gall

detail

Quercus robur, Ackerdijkse Plassen © Ben van As

Andricus callidoma FM galls on Quercus robur

Quercus robur, Ackerdijkse Plassen © Ben van As

in dit geval zijn de katjes normaal uitgegroeid

Andricus callidoma FM galls on Quercus robur

in this case the catkins have extended normally

gal: De sexuele generatie vormt meeldraadgalletjes, ca. 2 mm groot, bezet met witte haren, die veel langer zijn dan de diameter van de gal. De gallen zitten vaak deel verborgen in de knopschubben, en vaak ook zijn de katjes niet gestrekt.

gall: The sexual generation forms catkin galls, c. 2 mm long, bearing white hairs that are much longer then the diameter of the gall. Often the galls are partly hidden by the bud scales; often also the catkins don't extend to their normal length.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

literatuur

references

Béguinot (2002g, 2006b, 2007b), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Chinery (2011a), Groom (2011a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Koops (2013a), Kwast (2012a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Marković (2015a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (1983a, 2001a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Wiebes-Rijks (1976a), Williams (2010a).

15/01/2017