Andricus lignicolus (Hartig, 1840)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus , agame generatie

on Quercus , agamous generation

Quercus robur, Castricum aan Zee

Andricus lignicolus gall

Quercus robur, Castricum aan Zee

Quercus robur, België, prov. Namen, Dinant; © Jean-Yves Baugnée

Andricus lignicolus galls

Quercus robur, Belgium, prov. Namur, Dinant; © Jean-Yves Baugnée

een enkele gal

Andricus lignicolus galls

a single gall

lengtedoorsnede

Andricus lignicolus galls

vertical section

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubescens, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

De sexuele generatie maakt een groepje gallen in de knop van een jonge scheut, sterk gelijkend op die van Andricus kollari.

The sexual generation makes a group of small galls in a bud of a young shoot, strongly resembling those of Andricus kollari.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophgous

Quercus cerris.

synoniemen Andricus vanheurni Docters van Leeuwen & Dijkhuijzen-Maasland, 1958.

synonyms Andricus vanheurni Docters van Leeuwen & Dijkhuijzen-Maasland, 1958.

literatuur

references

Béguinot (2006c), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland (1956a, 1958a), Ecott (2012a), Groom (2011a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lehmann & Hannover (2016a), Máca (2012a), Marković (2015a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), JP & MA O’Connor, Wistow & Ashe (1993a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a) Schneider (2016a), Tomasi (2014a), Williams (2010a).

15/01/2017