Andricus paradoxus (Radoszkowski, 1866)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus robur, België, prov. Namen, Feschaux, RN Rend Peine © Stéphane Claerebout

Andricus paradoxus FF on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Namur, Feschaux, RN Rend Peine © Stéphane Claerebout

Quercus robur, Enter; © Arnold Groscurt

Andricus paradoxus gall

Quercus robur, Enter; © Arnold Groscurt

lengtedoorsnede

Andricus paradoxus gall

cut lengthwise

waarschijnlijk dezelfde soort, maar slechts één larvekamer

probably same species, but only one larva chamber

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: Minder dan 2 mm grote, bolvormige, wrattige, meeldraadgalletjes, bezet met veel haren van uiteenlopende lengte.

gall: Catkin galls, less then 2 mm in size, globular, verrucose, covered by hairs of various length.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

synoniem Andricus albopunctatus Schlechtendal, 1870, lambertoni Kieffer, 1897.

synonym Andricus albopunctatus Schlechtendal, 1870, lambertoni Kieffer, 1897.

literatuur

references

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a), Hellrigl & Bodur (2015a), Kwast (2012a, 2014a), Meika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Mutun & Dinç (2014a), Nieves-Aldrey (1983a, 2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & &Lobo (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Wiebes-Rijks (1976a), Williams (2010a).

15/01/2017