Andricus quadrilineatus Hartig, 1840

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus robur, agame generatie

on Quercus robur, agamous generation

Quercus robur, Dronten; © Arnold Grosscurt

Andricus quadrilineatus galls

Quercus robur, Dronten; © Arnold Grosscurt

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel: larve

Andricus quadrilineatus: gall on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel: larva

detail, mandibels

Andricus quadrilineatus: gall on Quercus robur

detail, mandibles

Quercus sp., België, prov. Namen, Nismes, Fondry des Chiens © Stéphane Claerebout: geparasiteerde gal

Andricus quadrilineatus: parisitised gall

Quercus sp., Belgium, prov. Namur, Nismes, Fondry des Chiens © Stéphane Claerebout: parasitised gall

geopende gal met parasitoid

Andricus quadrilineatus: parisitised gall

opened gall with parasitoid

gal: Sappige, eenkamerige, eivormige, 3-4 mm lange meeldraadgal, met een aantal ondiepe lengteribbels. De kleur groen, vaak rood overlopen. De larve overwintert in de afgevallen gal. Minder vaak bevindt de gal zich op een jong blad.

De gal op blad is aanvankelijk als een eigen soort beschouwd, A. marginalis. Die werd door Buhr als volgt beschreven: eenkamerig, dunwandig, ei-, peer- of kegelvormig, 3-4 mm hoog, kaal groen (later bruin) met verscheidene onregelmatige rode of bleekgroene verticale ribbels. Verscheidene auteurs schrijven overigens de marginalis-gal toe aan de sexuele generatie; dat wordt door Melika (2006a) rechtgezet, die eraan toevoegt dat de gal zich bevindt aan de binnenzijde van een opgerolde bladrand of aan het eind van een zijnerf.

gall: Juicy, unilocular, ovoid catkin gall, about 3-4 mm long, with several shallow length ridges. The colouris green, often suffused with red. The larva hibernates in the fallen gall. Less often the galls are attached to a young leaf.

The gall on leaf was long considered a separate species, viz. A. marginalis. It was described by Buhr as follows: unilocular, thin-walled, egg-, pear- or cone-shaped, 3-4 mm high, smooth, green (eventually brown) with several irregular vertical red of pale green ridges. Several authors attribute the marginalis gall to the sexual generation; that is corrected by Melika (2006a), who specifies: a leaf gall, located on the inner parts of infoldings of the leaf lamina or at the tips of lateral veins..

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.


op Quercus robur, sexuele generatie

on Quercus robur, sexual generation

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

Andricus quadrilineatus: gall on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

uitgeprepareerd galletje

Andricus quadrilineatus: gall on Quercus robur

dissected gall

pop in de gal (29 april)

Andricus quadrilineatus: gall on Quercus robur

pupa in the gall (April 29th)

gal: Eenkamerige meeldraadgal. Ca 2 mm lange, min of meer elliptische, gele tot bruine gal, van boven stomp of met een laag knobbeltje. De gal is kaal, behalve een toefje witte ca 2 mm lange haren aan de top (Nieves Aldrey, 2001a).

gall: Unilocular catkin galls The gall is more or less elliptic, ± 2 mm long, yellow to brownish, apically rounded or with a low papilla. The gall is smooth, except for a bunch of white, 2 mm long hairs arising from the top (Nieves Aldrey, 2001a).

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

synoniemen Andricus marginalis Schlechtendal, 1870; A. kiefferi Pigeot, 1900 nec Cabrera, 1897; ? A. flavicornis Schenck, 1863.

synonyms Andricus marginalis Schlechtendal, 1870; ; A. kiefferi Pigeot, 1900 nec Cabrera, 1897; ? A. flavicornis Schenck, 1863.

opmerkingen: Bij de meeste galwespen die generatiewisseling vertonen ontwikkelt de sexuele generatie zich in het voorjaar, en de agame generatie in de daaropvolgende zomer. Bij quadrilineatus echter zijn beide generaties door hun afhankelijkheid van meeldraden gebonden aan het (vroege) voorjaar. Bovendien wordt bij deze soort de sexuele generatie vaak wordt overgeslagen, zodat de ene agame generatie volgt op de ander.

notes: In most cynipids that have an alternation of generations the sexual generation develops in spring, while the agamous generation develops in the summer that follows. However, in quadrilineatus both generations, because of their dependence on anthers, are bound to (early) spring. Moreover, in this species the sexual generation is regularly skipped, one agamous generation following the other.

alternerende generaties of sexuele systemen? Zoals de foto's hieronder laten zien kunnen de sexuele en de agame gal zo dicht bijeen zitten, in dezelfde bloem, dat ze wel zeker het resultaat zijn van eenzelfde ovipositie. Dat zou dan betekenen dat een wijfje twee typen eieren kan afzetten, elk met hun eigen repertoir aan biotische interacties met de waardplant.

alternating generations, or sexual systems? As is shown in the pictures below, the sexual and agamous gall can be very close together, developing in the same flower. It is difficult not to assume that both galls derive from the same oviposition event. This would mean that a female wasp is capable of depositing two types of eggs, each with its unique repertoir of biotic interactions with the host plant.

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Andricus quadrilineatus: galls on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel: de agame gal is nog jong

Andricus quadrilineatus: galls on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel: the agamous gall is still young

literatuur

references

Béguinot (2000b, 2006a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Koops (2013a), Lambinon, Schneider & Chevin (2003a), Lehmann & Hannover (2016a), Meika (2006a), Kwast (2014a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (1983a, 2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & &Lobo (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Wiebes-Rijks (1976a), Williams (2010a).

15/01/2017