Andricus quercustozae (Bosc, 1792)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Qercus sp., Kroatië, prov. Istrië, Labin © Quentin Hubert

Andricus quercustozae: gall on Quercus sp.

Qercus sp., Croatia, prov. Istria, Labin © Quentin Hubert

Quercus suber, Frankrijk, Gironde, route Bordeaux-Narbonne; leg Magali Guillot-Pingue, © Jean-Yves Baugnée

Andricus quercustozae gall

Quercus suber, France, Gironde, route Bordeaux-Narbonne; leg Magali Guillot-Pingue, © Jean-Yves Baugnée

Quercus infectoria, Griekenland, Lesbos © Ben van As - determinatie cf!

Andricus quercustozae gall

Quercus infectoria, Greece, Lesvos © Ben van As - identification cf!

gal: de gal ontstaat uit een knop van een tweejarige scheut; delen van de basis van de gal groeien om de tak heen, zodat ook de oude gal niet gemakkelijk afvalt. Jonge gallen zijn ± rood, 17-40 mm. De gal heeft, voorbij de equator, een soms samenvloeiende krans van knobbels. Er is een binnengal.

gall: the gall develops from a bud on a second-year shoot. The base of the gall encloses the branch, causing old galls to remain for a long time on the tree. Young galls are ± red, 17-40 mm. The gall has, beyond the equator an often coalescing crown of warts. There is an inner gal.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus canariensis, frainetto, infectoria, petraea, pubescens, pyrenaica, robur.


opmerkingen De sexuele generatie is niet bekend.

notes The sexual generation is not known.

synoniem Cynips quercustozae; Andricus, Cynips, kiefferi Cabrera, 1987; Cynips insana (Westwood, 1873).

synonym Cynips quercustozae; Andricus, Cynips, kiefferi Cabrera, 1987; Cynips insana (Westwood, 1873).

literatuur

references

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kwast (2012a, 2014a), Melika & Bechtold (2001a), Meika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Marković (2015a), Mete & Demirsoy (2012a), Nieves-Aldrey (1983a, 2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Pujade-Villar, Kwast, Thuroczy & Bellido (2002a), Pujade-Villar, Melika & Csóka (2000a), Tomasi (2012a, 2014a).

15/01/2017