Andricus solitarius (Fonscolombe, 1832)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus sp., Frankrijk, dépt. Ardennes, Givet, lieu-dit Fort Condé, leg Sébastien Carbonelle © Stéphane Claerebout

Andricus solitarius: bud gall on Quercus

Quercus sp., France, dépt. Ardennes, Givet, lieu-dit Fort Condé, leg Sébastien Carbonelle © Stéphane Claerebout

Quercus robur, Dronten, de IJslander © Arnold Grosscurt

Andricus solitarius FF: gall on Quercus robur

Quercus robur, Dronten, de IJslander © Arnold Grosscurt

Quercus petraea, België, prov. Henegouwen, Thuin, Bois de la Frégène,begin juni: nog jonge gal; © Jean-Yves Baugnée

Andricus solitarius gall

Quercus petraea, Belgium, prov. Hainaut, Thuin, Bois de la Frégène, early June: gall still quite young; © Jean-Yves Baugnée

ander exemplaar

Andricus solitarius gall

another specimen

zelfde gal, geopend; er is geen gedifferentiëerde galkamer

Andricus solitarius opened gall

same gall, opened; there is no differentiated gall chamber

Quercus robur, Ackerdijk; © Ben van As (eind augustus)

Andricus solitarius gall

Quercus robur, Ackerdijk; © Ben van As (late August)

Quercus robur, Dronten; oude gal, met gal van A. lignicolus; © Arnold Grosscurt

Andricus solitarius old gall (with A. lignicolus)

Quercus robur, Dronten; old gall, with gall of A. lignicolus; © Arnold Grosscurt

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagacae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, pyrenaica, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

Andricus solitarius: sexual stage gall on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

de gal ontwikkelt zich wanneer het katje nog nauwelijks volgroeid is

Andricus solitarius: sexual stage gall on Quercus robur

the gall develops while the catkin is still immature

het katje onder de gal degenereert

Andricus solitarius: sexual stage gall on Quercus robur

the catkin below the gall degenerates

gal: Katjesgalletje. Nog geen 3 mm lang, kaal of kortbehaard dunwandig, ovaal galletje op het einde van een mislukt katje; aan de voet wat lange haren en misvormde meeldraden. Over de lengte lopen twee ribbels van basis tot top.

gall: Catkin gall. Thin-walled, lesss than 3 mm, oval, smooth or short-hairy gall at the tip of an aborted catkin; at the foot some long hairs and failed anthers. Lengthwise two ridges run from bottom to tip.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagacae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, pyrenaica, robur.

synoniemen: Andricus occultus Tschek, 1871; villarubiae, Tavares, 1930.

synonyms: Andricus occultus Tschek, 1871; villarubiae, Tavares, 1930.

literatuur

references

Béguinot (2001c,f, 2002a, 2003a, 2006c, 2007b, 2008a, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Groom (2011a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Chevin (2003a), Marković (2015a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (1093a, 2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Pujade-Villar (2005b), Pujade-Villar, Kwast, Thuroczy & Bellido (2002a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a) Schneider (2016a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2014a), Wiebes-Rijks (1976a), Williams (2010a).

15/01/2017