Cynips agama Hartig, 1840

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus robur, Amsterdamsche Bosch: bovenzijde

Cynips agama gall

Quercus robur, Amsterdamsche Bosch: upperside

onderzijde

Cynips agama gall

underside

geopende gal, met de grote galkamer

Cynips agama gall

opened gall, showing the large gall chamber

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubescens, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: De sexuele generatie maakt ovale knopgalletjes van 2-3 mm lang in zijknoppen van jonge scheuten; het oppervlak lijkt bezet met minuscule wratjes.

gall: The sexual generation makes oval bud galls, 2-3 mm long, in lateral buds of young shoots; the surface seems covered by tiny hyaline warts.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubescens, robur.

synoniemen: Dryophanta agama.

synonyms: Dryophanta agama.

literatuur

references

Béguinot (2000b, 2002g, 2005a, 2006a,c, 2007b), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a)m Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Schneider & Chevin (2003a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (2001a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Schneider (2016a), Stefănescu (2009a), Williams (2010a).

15/01/2017