Eupontania viminalis (Linnaeus, 1758)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix purpurea, Kekerdom

Pontania viminalis galls

Salix purpurea, Kekerdom

Salix viminalis, Amsterdamse Waterleiding- duinen; bovenzijde van het blad

Pontania viminalis gall, upperside

Salix viminalis, Amsterdamse Waterleiding- duinen; upperside of the leaf

onderzijde

Pontania viminalis gall

underside

dwarse doorsnede

Pontania viminalis gall

transverse section

in de wand zijn tunnels uitgevreten, mogelijk door een inquiline

Pontania viminalis gall

tunnels have been eaten within the wall, probably by an inquiline

de binnenwand is bekleed met papilleuze cellen; de frass-korrels zijn roestbruin

Pontania viminalis gall

the inner wall is lined with papillate cells; the frass grains are rust-coloured

larve in de gal

Pontania viminalis larva

larva within the gall

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix purpurea.

synoniemen Pontania viminalis.

synonyms Pontania viminalis.

inquilinen: als inquilinen, maar vaak ook al predatoren, treden enkele snuitkevers op: >Melanapion mininum, Archarias crux en A. salicivorus, evenals de bronswesp Eurytoma aciculata. Zie ook de tortricide Gypsonoma dealbana.

inquilines: as inquilines, but often also as predators, several weevils live in the galls: >Melanapion mininum, Archarias crux, and A. salicivorus, as well as the chalcid Eurytoma aciculata. See also the tortricid Gypsonoma dealbana..

literatuur

references

Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Béguinot (2002e,h, 2003a, 2012a), Bellmann (2012a), Beneš (2015a), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Flügel (2016a), Haris (2009a), Hellrigl (2004b), Kollár (2011a), Kopelke (1985a), Kopelke & Amendt (2002a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Chevin (2003a), Lehmann & Flügel (2012a), Liston (2006a), Mol (2013a), Nieves Aldrey (1998a), Perović, Merdić & Perović (2006a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Savina & Chevin (2012a), Tomasi (2003a, 2014a), Vikberg (1970a), Vikberg & Zinovjev (2006a), Zinovjev (1994a).

12/03/2017