Trigonaspis megaptera (Panzer, 1801)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, asexual generation

Quercus robur, Tilburg, de Kaaistoep

Trigonaspis megaptera galls

Quercus robur, Tilburg, de Kaaistoep

geopende gal

Trigonaspis megaptera opened gall

opened gall

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubescens, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

Quercus robur, Roggebotzand (Flevoland) © Hans Jonkman

Trigonaspis cf megaptera FM gall on Quercus robur

Quercus robur, Roggebotzand (Flevoland) © Hans Jonkman

Quercus robur, Vorden; © Arnold Grosscurt

Trigonaspis cf megaptera FM

Quercus robur, Vorden; © Arnold Grosscurt

gal: gallen, vaak verscholen onder strooisel, aan de voet van stammen, maar ook van zaailingen en wortelopslag.

gall: galls, often hidden by litter, at the foot of stems, but also of seedlings and suckers.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubescens, robur.

synoniemen: Trigonaspis renum, Hartig, 1840.

synonyms: Trigonaspis renum, Hartig, 1840.

opmerkingen: De sexuele generatie is niet te onderscheiden van die van Trigonaspis synaspis. Althans in Nederland is synaspis veel zeldzamer dan megaptera (Roskam).

notes: The sexual generation cannot be distinguished from the one of Trigonaspis synaspis. At least in the Netherlands synaspis is much more rare than megaptera (Roskam).

literatuur

references

Azmaz & Katılmış (2015a), Béguinot (2006a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Ceresa (2015a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a), Hellrigl & Bodur (2015a), Kollár (2007a, 2011a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lehmann & Hannover (2016a), Máca (2012a), Meiklejohn (2005a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Mutun & Dinç (2014a), Nieves-Aldrey (2001a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Williams (2010a).

04/04/2017