Pterotopteryx dodecadactyla Hübner, 1813

Lepidoptera, Alucitidae

op Lonicera

on Lonicera

gal: zeer zwakke zwelling van een deel van een internodium; via een klein gaatje wordt frass naar buiten gewerkt. In het merg een vleeskleurige rups.

gall: very weak swelling of part of an internode; through a small hole frass is ejected. In the pith a flesh-coloured caterpillar.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Lonicera xylosteum.

synoniemen: Alucita dodacadactyla.

synonyms: Alucita dodacadactyla.

literatuur:

references:

Béguinot (2005a, 2006a, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Huemer (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Szőcs (1977a).

01/09/2016