Heterodera avenae Wollenweber, 1924

Nematoda, Tylenchida, Heteroderidae

gal: de wortels zijn abnormaal kort en sterk bossig vertakt. Vanaf midden in de zomer zijn er kleine bolvormige een halve mm grote lichaampjes aangehect, aanvankelijk wit, later geelbruin tot donkerbruin. Het zijn cysten, het met eieren gevulde achterste deel van de wijfjes. In de wortels leven grote aantallen nematoden. Aangepaste planten zijn sterk verzwakt.

gall: tje roots are abnormally short and strongly bushy branched. From mid-summer numerous globular bodies are attached, half a mm large, initially white, later yellowish brown to dark brown. They are cysts, the rear part of the females, filled with eggs. Inside the roots live numerous nematodes. Infected plants are strongly weakened.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Avena fatua, sativa; Bromus; Festuca; Hordeum; Lolium; Poa; Secale cereale; Trisetum; Triticum aestivum & subsp. spelta, monococcum, turgidum subps. dicoccon + durum + polonicum; Zea mays.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Griffin (1988a), Maafi, Sturhan, Kheiri & Geraert (2007a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a).

26/03/2017