Punctodera punctata (Thorne, 1928)

Nematoda, Tylenchida, Heteroderidae

gal: de wortels vaak abnormaal kort en sterk bossig vertakt. Vanaf midden in de zomer zijn er kleine elliptische een halve mm grote lichaampjes aangehecht, aanvankelijk wit, later geelbruin tot donkerbruin. Het zijn cysten, het met eieren gevulde achterste deel van de wijfjes. In de wortels leven grote aantallen nematoden. Aangepaste planten zijn verzwakt.

gall: tje roots often are abnormally short and strongly bushy branched. From mid-summer numerous elliptic bodies are attached, half a mm large, initially white, later yellowish brown to dark brown. They are cysts, the rear part of the females, filled with eggs. Inside the roots live numerous nematodes. Infected plants are weakened.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Agrostis, Triticum.

synoniemen: Heterodera punctata.

synonyms: Heterodera punctata.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Castillo, Doleores Romero & Gomez Barcino (1989a).

28/03/2017