Crucianella, crosswort

fam. Rubiaceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 – Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura asperulae

107 – rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccina crucianellae

110 – other causers

110a Fungi, Dermateaceae: Leptotrochila verrucosa

30/07/2016

pub 30.vii.2016 ยท mod 28.vi.2017