Cylindromorphus gallicus Mulsant & Rey, 1963

Coleoptera, Buprestidae

mijn Ovipositie juist boven een knoop; ovipositieplek bedenkt met een druppeltje opgedroogd secreet. Het grootste deel van de mijn bevindt zich aan de binnenzijde van de bladschede, maar vaak breidt de mijn zich een paar cm in de basis van de bladschijf uit. Verpopping intern.

mine Oviposition just above a node; ovipisition site covered by a drop of dried secretion. Most of the mine is in the inside of the leaf sheath, but often the mine extends a few cm into the leaf blade. Pupation internal.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Festuca ovina.

In oudere literatuur worden Hypericum perforatum, Helianthemum nummularium en Achillea genoemd als waardplant. Schaefer (1946a) ontdekte de ware toedracht.

In the older literature Hypericum perforatum, Helianthemum nummularium and Achillea are mentioned as hostplant. Schaefer (1946a) discovered the true one.

fenologie Larven van mei, juni tot april.

phenology Larvae from May, June till April.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Italië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe France, Italy (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Schaefer (1946a).

larva Described by Schaefer (1946a).

literatuur

references

Hering (1957a), Schaefer (1946a), Théry (1942a).

10/03/2011