Habroloma geranii (Silfverberg, 1977)

Coleoptera, Buprestidae

mijn Bovenzijdige of voldiepe blaasmijn, die op een bladslip begint en zich in de richting van de bladvoet uitbreidt. Ovipositie meestal in de bovenzijde van een dikke nerf. Op de plek van de ovipositie wordt door het wijfje een druppel bruinzwart secreet gedeponeerd, dat opdroogt en niet afregent. Het opgedroogde secreet glanst niet, in tegenstelling tot bij Trachys-soorten. Verpopping in de mijn.

mine Upper-surface or full depth blotch, that begins in a leaf segment and extends towards the centre of the leaf. Oviposition usually in the upper side of a thick vein. The female covers the oviposition site with a drop of brownish-black secretion that hardens while drying, and is not washed away by rain. The dry drop does not shine, unlike in Trachys species. Pupation in the mine.

waardplanten: Geraniaceae, nauw monofaag

hostplants: Geraniaceae, narrowly monophagous

Geranium sanguineum.

fenologie Larven van eind juni- eind juli.

phenology Larvae from end June - end July.

BENELUX

BE waargenomen Bilý (2002a; Fauna Europea, 2007).

NE waargenomen (Brechtel & Kostenbader, 2002a); dit wordt niet bevestigd door de Fauna Europaea (2007), gegeven de waardplant waarschijnlijk terecht.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded Bilý (2002a; Fauna Europea, 2007).

NE recorded (Brechtel & Kostenbader, 2002a); this is not confirmed by the Fauna Europaea (2007), given the hostplant probably correctly.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, behalve Ierland en het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe All of Europe, except Ireland and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2007).

larve De larve heeft op de meeste segmenten een grote zwarte vlek; zie Schaefer (1949a) en Bilý (1982a, 1993a, 1994a) voor een beschrijving, Brechtel & Kostenbader (2002a) en Niehuis (2004a) voor een ©.

larva The larva has a big black spot on most segments; see Schaefer (1949a) and Bilý (1982a, 1993a, 1994a) for a description, Brechtel & Kostenbader (2002a) and Niehuis (2004a) for a picture.

synoniemen Habroloma nana (Paykull, 1799).

synonyms Habroloma nana (Paykull, 1799).

opmerkingen De waardplant is in Duitsland een soort droge, hete hellingen; In Nederland is het een, zelden verwilderende, sierplant.

notes The hostplant in Germany is species of dry, hot slopes; in the Netherlands it is an ornamental, that rarely escapes.

literatuur

references

Beiger (1960a), Bilý (1982a, 1993a, 1994a, 2002a), Brechtel & Kostenbader (2002a), Cobos (1986a), Hering (1930a, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Niehuis (2004a), Schaefer (1949a), Théry (1942a) France.

23/02/2011