Ochrosis ventralis (Illiger, 1807)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn >Smalle voldiepe gangmijn, met tenminste plaatselijk de frass in een draaddunne centrale lijn. De mijn als geheel is vrij lang, maar de larve kan een mijn verlaten (of zich via de bladsteel naar een ander blad begeven) en dan elders een kort gangetje maken. De larve kan ook mineren in de stengelschors, en boren in de stengel. In het laatste geval sterft de plant gedeeltelijk af.

mine Narrow full depth corridor, with at least locally the frass in a very thin central line. The mine as a whole is rather long, but the larva may move to another leaf (either exteriorly or through the petiole) and make short corridors in inidvidual leaves. The larvae is also capable of mining in the rind of s stem or to bore in the pith; in the latter case the plant may partly die off.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Anagallis arvensis.

Bukejs noemt daarenboven Solanum en Pistacia!

Bukejs moreover mentions Solanum and Pistacia!

fenologie Larven in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 1007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 2003a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 1007).

BENELUX

BE observed (Fauna Europaea, 1007).

NE observed (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 2003a).

LUX observed (Fauna Europaea, 1007).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, incusief Engeland, maar uitgezonderd Ierland, Denemarken en Fennoskandia (Cox, 2007a).

distribution within Europe All Europe, including the UK, excluding Ireland, Denmark and Fennoscandia (Cox, 2007a).

larve onbeschreven (Cox, 2007a).

larva undescribed (Cox, 2007a).

literatuur

references

Bukejs (2009a), Cox (2007a), Hering (1957a), Konstantinov & Vandenberg (1996a), Vorst (2010a), Warchalowski (2003a) .

26/08/2016