Oprohinus consputus (Germar, 1824)

Coleoptera, Curculionidae

mijn De larve mineert de holle buisvormige bladeren van de top naar benededen. Veel frass. Verpopping buiten de mijn.

mine The larva mines the hollow tubular leaves from the tip down. Much frass. Pupation outside the mine.

waardplanten: Alliaceae, monofaag

hostplants: Alliaceae, monophagous

Allium oleraceum, ursinum, vineale.

De mijn op A. ursinum is niet beschreven.

The mine on A. ursinum is not described.

fenologie Larven in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Delbol, 2008a, Curuculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Delbol, 2008a, Curuculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Nederland en Frankrijk tot de Ukraïne, Corsica, Griekenland en Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From the Netherlands and France to the Ukraine, Corsica, Greece and Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Ceutorhynchus consputus.

synonyms Ceutorhynchus consputus.

opmerkingen De levenswijze van de verwante Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775), die eveneens gebonden is aan Allium, is nog onvoldoende bekend.

notes The biology of the related Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775), also associated with Allium, is still unsufficiently known.

literatuur

references

Delbol (2008a), Heijerman (1993a), Hering (1957a), Vorst (2010a).

16/06/2010