Pseudorchestes purkynei (Dieckmann, 1958)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Onbekend.

mine Unknown.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Jurinea cyanoides.

verspreiding binnen Europa Duitsland, Tsjechiƫ (Reinheimer & Hassler, 2010a).

distribution within Europe Germany, Czechia (Reinheimer & Hassler, 2010a).

synoniem Rhynchaenus purkynei.

synonym Rhynchaenus purkynei.

literatuur

references

Reinheimer & Hassler (2010a), Scherf (1964a).

17/02/2011