Tachyerges stigma (Germar, 1821)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Het ei wordt afgezet in de basis van de hoofdnerf, zonder dat daaruit een litteken ontstaat. De larve boort aanvankelijk in de hoofdnerf, verlaat deze via een brede gang, die zich tot een blaasmijn verbreedt. De pootloze larve vormt tenslotte een bolvormige cocon in de mijn. Omdat de mijnvorming plaatsvindt in het al geheel uitgegroeide blad zijn gemineerde bladeren niet vervormd.

mine Oviposition in the base of the midrib, without giving rise to a oviposition scar. Thhe larva initially bores inside the midrib. Later it leaves the midrib, forming a broad corridor in the blade, that widens into a blotch. Finally the legless larva pupates in a globular cocoon inside the mine. Because the mine develops at a time that the leaf is fully developed, mied leaves are not disfigured.

waardplanten: Betulaceae, Salicaceae; nauw polyfaag

hostplants: Betulaceae, Salicaceae; narrowly polyphagous

Alnus glutinosa; Betula nana, pendula; Corylus avellana; Salix caprea, cinerea, repens, viminalis.

Roques (1998a) noemt daarnaast nog Populus alba, nigra, maar dit wordt niet ondersteund door Hering (1957a), Scherf (1964a), Robbins (1991a) of Morris (1993a).

Roques (1998a) moreover mentions Populus alba, nigra, but this is not supported by Hering (1957a), Scherf (1964a), Robbins (1991a) or Morris (1993a).

fenologie Larven in in mei en augustus (Hering, 1957a), juni-augustus (Scherf, 1964a); imagines komen in augustus uit (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Larvae in May and August (Hering, 1957a), June-August (Scherf, 1964a); adults emerge in August (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Delbol, 2009; Curculionidae.be, 2010).

N waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE observed (Delbol, 2009; Curculionidae.be, 2010).

NE observed (Heijerman, 1993a).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Engeland, Duitsland, Polen en Rusland tot Frankrijk, Italië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the UK, Germany, Poland and Russia to France, Italy and Bulgaria (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Rhynchaenus stigma.

synonyms Rhynchaenus stigma.

opmerkingen Pas kortgeleden is gebleken dat de toenmalige T. stigma een tweede soort omvatte, T. pseudostigma (Tempère, 1982). Informatie van voor die tijd kan niet zonder meer gebruikt worden.

notes Only shortly ago it was discovered that T. stigma comprised a second species viz., T. pseudostigma (Tempère, 1982). Information before that time should be used with caution.

literatuur

references

Bachmaier (1965a), Caillol (1954a), Heijerman (1993a), Hering (1930a, 1957a), le Monnier (2003a), Morris (1993a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Roques (1998a), Scherf (1964a), Viramo (1962a), Vorst (2010a).

23/01/2017