Trachys problematicus Oberberger, 1918

Coleoptera, Buprestidae

mijn Voldiepe, doorzichtige blaasmijn. Plek van de ovipositie bedekt met een glimmend-zwart druppeltje verhard secreet. Frass in korrels en draadstukjes. Verpopping in de mijn, pop niet in een cocon.

mine Full depth, transparant blotch. Oviposition site covered by a shining black drop of hardened secretion. Frass in granules or thread fragments. Pupation in the mine, pupa not in a cocoon.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Stachys annua, germanica, recta.

S. recta lijkt de belangrijkste waardplant. Bilý (2002a) noemt ook Mentha, maar dit gaat mogelijk terug op verwarring met T. scrobiculatus.

S. recta seems the most important host plant). Bilý (2002a) also mentions Mentha, but this may be due to confusion with T. scrobiculatus.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Fauna Europaea, 2007), maar er zijn geen Nederlandse bronnen om dat te bevestigen.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Fauna Europaea, 2007), but there are no Dutch records to support this.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Rusland en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Germany to Russia and Bulgaria (Fauna Europaea, 2007).

larve Beschreven door von Fraunenfeld (1864a, als T. pumila).

larva Described by von Fraunenfeld (1864a, ss T. pumila).

pop von Fraunenfeld (1864a).

pupa von Fraunenfeld (1864a).

opmerkingen Eveneens op Stachys mineert Trachys quercicola, en Hering (1957a) veronderstelt dat die twee een ondersoort-relatie zouden hebben. Op grond van de verspreiding lijkt dat heel wel aannemelijk; de Fauna Europaea (2007) behandelt ze echter als twee onafhankelijke soorten.

notes Also on Stachys mines Trachys quercicola, and Hering (1957a) suggests that the two might have a subspecific relationship. The distribution patterns certainly supports Hering's idea, but the Fauna Europaea (2007) treats them as two independent species.

literatuur

references

Beiger (1960a, 1979a), Bilý (2002a), Brechtel & Kostenbader (2002a), von Fraunenfeld (1864a), Hering (1930a,b, 1957a)

17/02/2011