Cerodontha carpatica Nowakowski, 1972

Diptera, Agromyzidae

mijn Vaak grotendeels interparenchymale gangmijn die met enkele koerswijzingen door het blad afdaalt, vaak tot in de bladschede. Frass in één grote klomp. Verpopping in de mijn.

mine Often largely interparenchymatous corridor that, usually with a few ups and downs, descends through the leaf, often as low as the leaf sheath. Frass deposited in one single lump. Pupation within the mine.

waardplanten: Juncaceae, nauw monofaag

hostplants: Juncaceae, narrowly monophagous

Luzula luzuloides.

fenologie Larven in juli, augustus; overwintering als puparium.

phenology Larvae in July, August; hibernation as puparium.

verspreiding binnen Europa Polen (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Poland (Fauna Europaea, 2010).

larve Voorspiraculum et ca 11 papillen; achterspiraculum met drie sterk verlengde, naar beneden gekromde papillen.

larva Front spiraculum with c. 11 papillae; rear spiraculum with three, strongly elongated, downwards curved papillae.

puparium Slank, 2-3.5 mm lang, met ondiepe insnoeringen tussen de segmenten.

puparium Slender, 2 - 3.5 mm long, with shallow incision between the segments.

opmerkingen Behoort tot het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Nowakowsi (1973a), Papp & Černý (2016a).

22/01/2017