Cerodontha fasciata (Strobl, 1880)

Diptera, Agromyzidae

mijn Niet beschreven.

mine Undescribed.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Poa chaixii.

Uit deze waardplant gekweekt door Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a).

Bred from this hostplant by Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1995a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1995a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2007).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk, en van Engeland tot de Baltische Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to France, and from the UK to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

larve Niet beschreven.

larva Undescribed.

puparium Niet beschreven.

puparium Undescribed.

synoniemen Cerodontha plumbea (Hendel, 1931); C. grisea (Rydén, 1952).

synonyms Cerodontha plumbea (Hendel, 1931); C. grisea (Rydén, 1952).

opmerkingen Behoort in subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

notes Member of the subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

literatuur

references

Černý (2001a, 2007a, 2011a, 2013a), Černý & Merz (2006a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Dursun, Civelek, Barták, Kubík, Yildirim & Černý (2015a), Martinez (1987a), Nowakowski (1973a), Pakalniškis (1990a, 1998a), Papp & Černý (2016a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a, 1996a), Spencer (1957a, 1971a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1986b).

28/03/2017