Cerodontha suturalis (Hendel, 1931)

Diptera, Agromyzidae

Carex arenaria, Zandvoort

8533_hab

Carex arenaria, Zandvoort

een enkel blad

8353

a single leaf

mijn Bovenzijdige interparenchymale (dus gelige) gangmijn in het middendeel van het blad. De mijn begint niet ver van de bladtop, daalt af en verandert tenminste twee maal van richting; vaak neemt de mijn uiteindelijk de hele breedte van het blad in. Larve solitair. Frass in één grote klomp. Verpopping in de mijn. Het puparium is, in de lengterichting van het blad, aan zijn boven- en onderzijde in de mijn vastgeplak.

mine Upper-surface, interparenchymatous (therefore yellowish) corridor in the middle part of the leaf. The mine starts not far from the leaf tip, descends, and changes direction at least twice. Often in the end the corridor occupies the entire width of the leaf. Larva solitary. Frass in one big lump. Pupation inside the mine. The puparium is glued with frass to both the ceiling and the floor of the mine, parallel to the leaf nervature.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag?

hostplants: Cyperaceae monophagous ?

Carex arenaria, hirta.

Misschien ook Bolboschoenus maritimus.

Possibly also Scirpus maritimus.

fenologie Larven van juni tot augustus (Nowakowski, 1973a).

phenology Larvae in June-August (Nowakowski, 1973a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE waargenomen (Ellis: Zandvoort, 2002).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea. 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE recorded (Ellis: Zandvoort, 2002).

LUX not recorded (Fauna Europaea. 2007).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Litouwen en Hongarijë; ook in Bulgarijë (Fauna Europaea. 2007).

distribution within Europe From the UK to Lituania and Hungary; also in Bulgaria (Fauna Europaea. 2007).

larve Achterspiraculum met 3 verlengde papillen, waarvan er twee niet vrij afstaan, maar zich om de basis van het spiraculum vouwen (Nowakowski, 1973a).

larva Rear spiraculum with 3 elongated papillae; two of them are curved around the base of the spiraculum (Nowakowski, 1973a).

puparium Glanzend kastanjebruin met aan boven- en onderzijde een brede diffuse bruinzwarte lengteband; tussen de segmenten vrij diepe insnoeringen (Nowakowski, 1973a).

puparium Shining chestnut brown with ventrally and dorsally a broad diffuse brown black length zone; intersegmental constrictions rather deep (Nowakowski, 1973a).

opmerkingen Behoort tot het subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

Veel verwijzingen naar Cerodontha morosa (Meigen) van vóór de publicatie van Nowakowski's monografie, hebben betrekking op C. suturalis.

Robbins (1991a) noemt ook Carex paniculata en sylvatica als waardplanten. Ook al omdat Nowakowski schrijft dat suturalis een voorkeur heeft voor warme en droge milieus is dit niet erg waarschijnlijk. Dat geldt ook voor het mogelijk voorkomen op Scirpus maritimus - ook dit hangt waarschijnlijk samen met verwarrin met morosa (Spencer, 1976a).

De vlieg verlaat de mijn òf via een langgerekte snede precies in in de bladrand, of een J-vormige snede die aansluit bij de bladrand.

notes Member of the subgenus Dizygomyza (Nowakowski, 1973a).

Many references to Cerodontha morosa (Meigen), stemming from before the publication of Nowakowski's monograph, refer in fact to C. suturalis.

Robbins (1991a) also mentions Carex paniculata and sylvatica as hostplant. Also because Nowakowski finds a preference in suturalis for warm and dry situations, this does not seem to be very plausible. This applies as well to possible occurence on Scirpus maritimus - probably this to is due to confusion with morosa (Spencer, 1976a).

The fly leaves the mine either through an elongated cut precisely in the leaf margin, or a J-shaped cut that connects to the leaf margin.

literatuur

references

Černý (2001a, 2010a, 2011a), Černý & Merz (2006a), Černý & Vála (1996a, 1999a), Dursun, Civelek, Barták, Kubík, Yildirim & Černý (2015a), Nowakowski (1973a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1995a), Papp & Černý (2016a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1996a), Robbins (1991a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), Vála & Rohacek (1983a), von Tschirnhaus (1999a), Zlobin (1983b).

02/04/2017