Hydrellia albilabris (Meigen, 1830)

Diptera, Ephydridae

mijn Aanvankelijk een gangetje, met nauwelijks herkenbare frass; gaandeweg wordt het schijfje geheel uitgemijnd. Verpopping in de mijn.

mine Initially a corridor, with hardly recognisable frass; in due course the entire tthallus is eaten out. Pupation within the mine.

waardplanten: Araceae, oligofaag

hostplants: Araceae, oligophagous

Lemna minor; Spirodela polyrhiza.

fenologie Larven in augustus (Hering, 1957a|).

phenology Larvae in August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen Beuk & Zatwarnicki (2002a)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded Beuk & Zatwarnicki (2002a)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Spanje en Italië, emn van Engeland tot Polen en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to Spain and Italy, and from Britain to Poland and Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Beuk & Zatwarnicki (2002a), Hering (1925b, 1957a), Sønderup (1949a).

modif. 24.x.2009