Hydrellia concolor (Stenhammer, 1844)

Diptera, Ephydridae

mijn Wittige gangmijn zonder herkenbare frass, aanvankelijk oppervlakkig, later dieper. Het puparium wordt in de mijn gevormd, in het merg van het blad of de bloemstengel. Het is met de buitenwereld verbonden door een tevoren gemaakte opening (Hering (1925b).

mine A whitish corridor without recognisable frass, initially superficial, later deeper. Pupation in the mine, in the pith of the leaf or flower stalk. It is connected to the outside world by a previously made exit hole (Hering, 1925a).

waardplanten Butomaceae, monofaag

hostplants Butomaceae, monophagous

Butomus umbellatus

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Oostenrijk, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Scandinavia to Austria, and from the UK to Poland (Fauna Europaea, 2007).

puparium Hyalien, aanvankelijk groenig, later bruinig. Lastig te vinden, zoeken naar de uitsluip-openingen.

puparium Hyaline, initially greenish, later brownish. Difficult to find, look for the exit openings.

synoniemen Hydrellia butomi Hering, 1925,

synonyms Hydrellia butomi Hering, 1925.

literatuur

references

Hering (1924b, 1925b, 1957a), Hollman-Schirmacher & Zatwarnicki (1999a), Zatwarnicki (1988a).

modif. 12.iii.2008