Liriomyza pereziae Hering, 1963

Diptera, Agromyzidae

mijn Vertakte gangmijn; de hoofdas ligt bovenop de hoofdnerf, zijgangen lopen het blad in; de mijn lijkt op die van L. strigata, maar de zijtakken zijn minder talrijk, en minder op de zijnerven georienteerd. Frass in sliertjes.

mine Branched gallery; main branch on top of the midrib, side arms enter the lamina; the mine resembles the one of L. strigata, but the side branches are less numerous, and less oriented on the side veins. Frass in strings.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Perezia.

fenologie Larven waargenomen in de eerste helft van october.

phenology Larvae seen in the first half of October.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Duitsland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Germany (Fauna Europaea, 2010).

larve Mandibels alternerend, met twee vrij lange tanden; achterspiraculum met 8 papillen.

larva Mandibles alternating, with two rather high teeth; rear spiraculum with 8 papillae.

puparium Zwartbruin (maar vrijwel alle puparia waren geparasiteerd!)

puparium Blackish brown (but almost all puparia were parasitised!)

opmerkingen De soort is aangetroffen in twee botanische tuinen in Duitsland; Perezia is een Zuid-Amerikaans plantengeslacht.

notes The species was found in two botanical gardens in Germany; Perezia is a Neotropical plant genus.

literatuur

references

Hering (1963a).

09/08/2010