Pegomya centaureae Hennig, 1973

Diptera, Anthomyiidae

mijn Grote blaasmijn met opvallende primaire en secundaire vraatlijnen, voorafgegaan door een smalle, onder- of bovenzijdige gang. De gang begint bij een elliptisch eischaaltje buiten op het blad. In de gang ligt de frass in veel, fijne, dicht opeenliggende en soms samenhangende korreltjes; in de blaas zijn de korrels groter, en liggen ze verspreid. Verpopping buiten de mijn.

mine Large blotch witch conspicuous primary and secondary feeding lines, preceded by a narrow, upper- or lower-surface corridor. The corridor begins at an elliptic egg shell glued to the leaf. Frass in the corridor in many fine grains, close together and sometimes coalescing; in the blotch the grains are larger and dispersed. Pupation external.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cyanus montanus, triumfettii.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Spanje, Zuid-Duitsland, Zwitserland, Italië, Croatië, Slovenië.

distribution within Europe Spain, southern Germany, Switzerland, Italy, Croatia, Slovenia.

larve Achterspiraculum met drie papillen.

larva Rear spiraculum with three papillae.

synoniemen Pegomya centaureae Hering, 1957; Pont & Ackland (2009a) bespreken de verwarrende nomenclatuur.

synonyms Pegomya centaureae Hering, 1957; Pont & Ackland (2009a) discuss the confusing nomenclature.

opmerkingen De Fauna Europaea (2011) stelt dat Hennig de soort oorspronkelijk in het genus Pegohylemyia (=Botanophila) plaatste, en op grond daarvan wordt de soort daar gerangschikt bij Botanophila. In werkelijkheid beschreef Hennig de soort als Pegomya centaureae. (Dank aan Charles Godfray die me hierop wees).

notes The Fauna Europaea (2011) states that Hennig originally placed his species in the genus Pegohylemyia (=Botanophila); therefore the species is listed there within Botanophila. Actually, Hennig described the species as Pegomya centaureae. (Thanks to Charles Godfray for pointing this out to me).

literatuur

references

Hering (1957a), Maček (1999a), Pont & Ackland (2009a).

26/01/2017