Pegomya hyoscyami (Panzer, 1809)

Diptera, Anthomyiidae

Beta vulgaris, Engeland, Fleet; © Rob Edmunds

Pegomya hyoscyami mines

Beta vulgaris, Britain, Fleet; © Rob Edmunds

detail

Pegomya hyoscyami mines

detail

Atropa belladonna, België, prov. Luxemburg, Bomal-sur-Ourthe; © Jean-Yves Baugnée

Pegomya hyoscyami: mine on Atropa belladonna

Atropa belladonna, België, prov. Luxemburg, Bomal-sur-Ourthe; © Jean-Yves Baugnée

zelfde mijn, doorvallend licht; in deze, nog jonge, mij vertonen de larve nog sociaal gedrag; in oudere mijnen verspreiden ze zich onahhankelijk

Pegomya hyoscyami: mine on Atropa belladonna

same mine, lighted from behind; in this mine, still young, the larvae still demostrate their social behaviour; in older mines the disperse independently

Atropa belladonna, Duitsland (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

Pegomya hyoscyami mines

Atropa belladonna, Duitsland (Baden-Württemberg), Baden-Weiler

mijn Blaasmijn die meestal het hele blad bestrijkt, veelal met verscheidene larven. Veel, vaak half vervloeide, zwartgroene frass. Bij het begin van de mijn aan de bladonderzijde een groepje van ca. 5 lege, ovale eischaaltjes met de lange zijden tegen elkaar. De larven kunnen echter de mijn verlaten en elders herbeginnen, zodat mijnen zonder eischaaltjes veel voorkomen. De larven mineren niet in de stengel van de plant, en mijnen zijn ook niet geheel voldiep (cf. Delia-soorten).

mine Blotch, mostly occupying almos the entire leaf, containing several larvae. Much, half-deliquescent, greenish-black frass. At the start of the mine at the leaf underside a group of some 5 elliptic egg shells, parallel to each other. However, the larvae can leave their mine and restart elsewhere, so mines without egg shells can occur as well. The larvae do not penetrate into the stem of the plant, neither is the mine full depth (compare Delia species).

waardplanten: Aamaranthaceae, Caryophyllaceae, Solanaceae: nauw polyfaag

hostplants: Aamaranthaceae, Caryophyllaceae, Solanaceae: narrowly polyphagous

Amaranthus retroflexus; Atriplex calotheca, glabriuscula, patula, sagittata; Atropa bella-donna; Bassia; Beta trigyna, vulgaris & subsp. maritima; Chenopodium, album, bonus-henricus, foliosum, glaucum, hybridum, murale, opulifolium, polyspermum, quinoa, rubrum, urbicum, vulvaria; Datura metel, quercifolia, stramonium, tatulaf; Dysphania ambrosioides; Hablitzia tamnoides; Hyoscyamus albus, niger; Lycium afrum, barbarum; Monolepis trifida; Scopolia carniolica; Silene vulgaris; Solanum dulcamara, nigrum; Spinacia oleracea.

fenologie Larven van mei tot october, in 2 generaties (Hering, 1957a).

phenology Larvae from May to October, in 2 generations (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet met zekerheid waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE occurrence uncertain (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk heel Europa, maar betrouwbare waarnemingen zijn onvoldoende talrijk.

distribution within Europe Probably entire Europe, but reliable records are unsufficiently numerous.

synoniemen Pegomya chenopodii (Rondani, 1866), P. silenes Hering, 1924.

synonyms Pegomya chenopodii (Rondani, 1866), P. silenes Hering, 1924.

opmerkingen Over de systematiek van de Pegomya's op Amaranthaceae en Solanaceae heeft grote verwarring bestaan. Die is grotendeels opgehelderd door de revisie van Michelsen (1980a), maar opgaven uit de oudere literatuur zijn in het algemeen niet betrouwbaar.

notes The systematics of the Pegomya species living on Amaranthaceae and Solanaceae has long been utterly confused. The situation is largely clarified by Michelsen's (1980a) revision, but references before that date should be considered unreliable.

literatuur

references

d'Aguilar & Missonier (1957a, 1962a), Ahr (1966a), Amsel & Hering (1931a, 1933a), Beiger (1970a, 1979a), Beuk, Prijs & de Jong (2002a), Bland (1994), Buhr (1930a, 1933a, 1941b, 1964a). Darvas, Skuhravá & Andersen (2000a), Drăghia (1967a, 1968a, 1970a, 1971a, 1972a, 1974a), Dušek (1970a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Hering (1924a, 1932g, 1936b, 1957a, 1960a, 1967a), Huber (1969a), Kabos (1975a), de Meijere (1939a), Maček (1999a), Michelsen (1980a), Nowakowski (1954a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pospíšil (1962a), Robbins (1991a), Séguy (1950a), Skala (1936a), Skala & Zavřel (1945a), Skuhravy ao (1967a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Suwa (1970a, 1974a), Teschner (1999a), Ureche (2010a), Utech (1962a), Zoerner (1969a, 1970a).

26/01/2017