Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1847)

Diptera, Drosophilidae

mijn Smalle, ondiepe, eventueel vertakte gang, overgaand in een ondiepe blaas. Frass in zwarte ophopingen. Puparium nu eens in, dan weer buiten de mijn.

mine Narrow, shallow, sometimes branching corridor, widening into a shallow blotch. Frass in black accumulations. Puparium now within, then outside the mine.

waardplanten: Alliaceae, monofaag

hostplants: Alliaceae, monophagous

Allium cepa

fenologie Larven in mei en augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May and August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991a).

NE waargenome (Beuk, 2002b).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Gosseries, 1991a).

NE recorded (Beuk, 2002b).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, Ierland misschien uitgesloten (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All of Europe, Ireland perhaps excepted (Fauna Europaea, 2009).

larve, puparium Zeer gedetailleerde beschrijving door Okada (1968a).

larva, puarium Very detailed description by Okada (1968a).

synoniemen Parascaptomyza disticha (Duda, 1921).

synonyms Parascaptomyza disticha (Duda, 1921).

opmerkingen Er bestaat enige twijfel of deze soort een mineerder is, dan wel een saprophytisch leeft (Hering, 1957a).

notes There is some doubt if this species is a true leafminer, or perhaps a saprophyte (Hering, 1957a).

literatuur

references

Beuk (2002b), Corbet (2004a), Gosseries (1991a), Hering (1957a), Maček (1999a), Okada (1968a), Robbins (1991a).

modif. 3.ii.2009