Aspilapteryx multipunctella Chr├ętien, 1916

Lepidoptera, Gracillariidae

Plantago arborescens, Tenerife; uit Klimesch (1979a)

Aspilapteryx multipunctella mine

Plantago arborescens, Teneriffa; from Klimesch (1979a)

mijn De jonge larve spint 2-3 jonge bladeren bijeen en mijnt ze voldiep uit. De oudere larve leeft vrij, temidden van een bundel bladeren van de top van een scheut die samengesponnen worden. De frass zamelt zich in de bodem van de ruimte op. Voor de verpopping wordt temidden van de frass een cocon gesponnen. Deze heeft een buisvormige verlenging die uitkomt bij een cirkelronde, met spinsel afgesloten opening waardoor het imago te zijner tijd kan ontsnappen.

mine The young larva spins 2-3 young leaves together, and mines them out completely. The older larva lives free in the centre of a bundle of leaves of the tip of a shoot, that are spun together. The frass is accumulated in the bottom of the enclosed space. For the pupation a cocoon is spin amidst the frass. The cocoon has a tubelike prolongation that extends up to a circular opening, closed with silk, that will permit the escape of the imago.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Plantago albicans, arborescens.

fenologie Larven verzameld in januari.

phenology Larvae collected in January.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Spanje, Canarische Eilanden.

distribution within Europe France, Spain, Canary Islands.

synoniemen Aspilapteryx trinigipennella multipunctella; A. anagensis Klimesch, 1979.

synonyms Aspilapteryx trinigipennella multipunctella; A. anagensis Klimesch, 1979.

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1979a), Nel (2003a), Tribeti (1985a).

27/02/2011