Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Batrchedridae

mijn De larve leeft in een met stukjes schors en korstmos bedekte buis van spinsel op de schors van het overjarige deel van een tak. Vanuit deze buis mineert de larve de onderste helft van een aantal naalden uit. De larve vervelt in de buis, en verpopt zich in een zijtak ervan.

mine The larva lives in a silken tube, covered with fragments of bark and lichen on the bark of the older part of a branch. From this tube the larva mines the basal half of a number of leaves. The larva moults in the tube, and pupates in a side branch of it.

waardplanten: Pinaceae, oligofaag

hostplants: Pinaceae, oligofaag

Abies; Picea abies; Pinus.

Picea is de voornaamste waardplant. Het voorkomen op Pinus is twijfelachtig.

Picea is the main host plant. The occurence on Pinus needs confirmation.

fenologie Larven van september tot mei.

phenology Larvae from September till May.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel geheel Europa, met uitzondering van Ierland, de Middellandse Zee-eilanden en het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe, except Ireland, the Mediterranean islands and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Minerende larve geelbruin, met zwarte kop en pronotum en opvallend lange haren (Patočka, 1960a).

larva Mining larva yellow brown with black head and pronotum and exceptionally long setae (Patočka, 1960a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Eustaintonia pinicolella.

synonyms Eustaintonia pinicolella.

literatuur

references

Buhr (1935b), Hering (1957a), Koster (2002a), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1949a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Wood (1887a), Wieser & Huemer (1999a).

20/03/2011