Bucculatrix fatigatella von Heyden, 1863

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn De larve maakt aanvankelijk een draaddun gangetje vaak langs de bladrand, met een in verhouding brede, continue frasslijn. Na een tijdlang verlaat de larve de gang en gaat vrij leven. Na het verlaten van de gang blijft er aan het einde een relatief lange, frassvrije larvekamer over. De vrije larve vreet op een aantal plaatsen op een blad gaatjes in de epidermis, en maakt van daaruit een kleine ronde vlekmijntjes.

mine The larva initially makes a very narrow corridor, often closely following the leaf margin, with a proprortionally broad, continuous frass line. After a while the larva vacates the mine, and starts to live free on the leaf. At the end of the corridor remains a relatively long frass-free larval chamber. The free larva makes a considerable number of small round fleck mines.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Achillea millefolium; Artemisia alpina, umbelliformis.

Volgens Burmann (1991a) leeft de soort strikt monofaag op Achillea millefolium; het materiaal van Artemisia zou tot een nog onbeschreven soort behoren. Hering (1957a) meldt fatigatella eveneens van Leontopodiummaar de beschrijving van de mijn die hij geeft past niet bij deze soort.

According to Burmann (1991a) does the species live strictly monophagous on Achillea millefolium; them material from Artemisia would belong to an undescribed species. Hering (1957a) mentions fatigatella also from Leontopodium, but the descripton he gives of the mine does not fit this this species.

fenologie Larven in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Alpen.

distribution within Europe Alps.

larve Uitvoerig beschreven door Klimesch (1950b) - gebaseerd op materiaal van Artemisia alpina.

larva Detailed description in Klimesch (1950b) - based on material from Artemisia alpina.

literatuur

references

Burmann (1943a, 1991a), Hering (1957a), Klimesch (1950b, 1956a).

01/12/2011