Callisto insperatella (Nickerl, 1864)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Ovipositie aan de onderzijde van het blad, meestal bij een zijnerf. De mijn begint als een epidermaal gangetje met een centrale frasslijn. Het gangetje verbreedt zich tot een blaas, en de larve begint ook parenchym te eten. Uiteindelijk ontstaat een onderzijdige vouwmijn die sterk is samengetrokken maar geen plooien vertoont. De larve verlaat de mijn door een gaatje in de onderepidermis en leeft daarna vrij in een naar beneden omgeslagen bladrand. In de vouw begint de larve te eten in het apicale (naar de bladtop gerichte) deel, en werkt vandaar naar beneden. De frass wordt verzameld in het oudste deel van de mijn. Tijdens eetpauzes rust de larve in het groene, nog niet aangetaste deel van de vouw. Nadat deze vouw is leeggegeten wordt nog een tweede gemaakt.

mine Oviposition at the underside of the leaf, generally near a lateral vein. The mine begins as an epidermal gallery with a central frass line. The gallery widens to a blotch, and the larva starts consuming the parenchyma. In the end a lower-surface tentiform mine is the result, strongly contracted, but without folds. The larva vacates the mine by an opening in the lower epidermis, then lives free in a leaf margin that has been folded downwards.In the fold the larva starts feeding in the apical (directed to the leaf tip) section, working downwards. The frass is accumulated in the oldest part of the fold. During feeding pauses the larva rests in the green, still untouched, part of the fold. After the first fold has been eaten out a second one is made.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus cerasus, padus.

fenologie Larven in juli-augustus (Kyrki, Karvonen & Laasonen, 1984a).

phenology Larven in July - August (Kyrki, Karvonen & Laasonen, 1984a).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Zwitserland, Oostenrijk en de Ukraïne (Fauna Europae, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to Switzerland, Austria and the Ukraine (Fauna Europae, 2010).

pop Zie Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1992b), Buszko & Baraniak (1987a), Kyrki, Karvonen & Laasonen (1984a), Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

03/11/2011