Calybites magnifica (Stainton, 1867)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Ei aan de bladonderzijde. Hier begint een lange, onderzijdige, sterk vertakte, epidermale, gang. Na verloop van tijd wordt het diepere bladweefsel gegeten, en ontwikkelt zich een vouwmijn met verspreid liggende frasskorrels. Uiteindelijk wordt de mijn verlaten en maakt de larve op een ander blad een (bijna altijd) naar beneden omgerolde bladomslag, die van binnenuit wordt leeggeten. De larve verlaat voor de verpopping de rol via een rond gaatje. Gewoonlijk op hetzelfde blad wordt aan de rand een geelwitte, sterk glanzende cocon gemaakt; deze is is 7-9 mm lang en heeft een lengteplooi.

mine Egg at the underside of the leaf. Here begins a long, lower-surface, strongly branching, epidermal, corridor. After a while deeper layers of tissue are eaten, and the mine develops into a tentiform mine with dispersed frass. Finally the mine is left, and the larva makes on another leaf a marginal roll, almost always folded downwards, which is eaten out from the inside. Thee larva leaves the roll for pupation by biting a round opening. Pupation takes place in a cocoon that is made at the margin usually of the same leaf. The cocoon is yellowish white, strongly shining, 7-9 mm long with a length fold.

waardplanten: Berberidaceae, monofaag

hostplants: Berberidaceae, monophagous

Epimedium alpinum.

fenologie Larven in juli, augustus.

phenology Larvae in July, August.

verspreiding binnen Europa Zuidelijke Alpen en voormalig Jugoslavië (J & W De Prins, 2010).

distribution within Europe Southern Alps and former Yugoslavia (J & W De Prins, 2010).

larve De minerende larve is groen, de vrijlevende bleek groengeel. Klimesch (1946b) geeft een gedetailleerde beschrijving van morfologie en chaetotaxie.

larva The mining larva is green, the free living one pale greenish yellow. Klimesch (1946b) gives a detailed account of the morhpology and chaetotaxy.

pop Ca 6 mm, bleek gelig. Zie Klimesch (1946b) voor een beschrijving.

pupa C. 6 mm, pale yellowish. See Klimesch (1946b) for a description.

synoniemen Caloptilia, Xanthospilapteryx magnifica.

synonyms Caloptilia, Xanthospilapteryx magnifica.

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1946b, 1950c), Maček (1999a).

17/07/2010