Caryocolum amaurella (Hering, 1924)

Lepidoptera, Gelechiidae

op Silene

on Silene

gal: stengel opgezwollen en verbogen; binnenin een rups; verpopping in de bodem.

gall: stem swollen and curved; inside a caterpillar; pupation in the soil.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Silene viscaria.

synoniemen: Caryololum, Lita viscariae (Schütze, 1931).

synonyms: Caryololum, Lita viscariae (Schütze, 1931).

literatuur:

references:

Baldizzone (2004a), Buhr (1965a), Huemer (1986a), Kaitila (1996a), Liška ao (2000a), Nel (2003a), Opheim (1977a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a), Wieser & Huemer (1999a).

16/11/2016