Coleophora adjectella Hering, 1937

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a), naar Hering

Coleophora adjectella case

from Toll (1962a), after Hering

zak De eerste jeugdzak wordt gesneden uit een ovaal mijntje in het centrum van het blad. De tweede en derde, laatste, wordt gesneden uit een mijn aan de bladrand, en heeft daardoor een gezaagde dorsale kiel. De laatste zak is een spatelvormige bladzak, 6-7 mm lang, aan de achterzijde tamelijk recht afgesneden en tweekleppig. De mondhoek is ongeveer 45°.

Zowel in zijn tabel voor Crataegus als Prunus schrijft Hering (1957a) dat de mondhoek 0° is, en dat de zak daarom vlak op het blad ligt. Tegelijkertijd verwijst hij naar een afbeelding (vrijwel identiek aan die hierboven) die daarmee in tegenspraak is.

case The first youth case is cut out of an oval mine in the centre of the leaf. The second and third, final, case are excised out of a mine along the leaf margin, and therefore have a serrate dorsal keel. The final case is a spatulate leaf case, 6-7 mm long, with a bivalved, square-cut rear end. The mouth angle is c. 45°.

Both in his key for Crataegus and Prunus Hering (1957a) writes thst the mouth angle is 0°, causing the case to lie flat on the leaf. At the same time he refers to an illustration (practically identical to the one above) that contradicts this.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Crataegus; Prunus domestica, spinosa.

fenologie Larven van ongeveer augustus tot mei (Emmet ea, 1996a) maar in Denemarken overwintert de larve tweemaal (Buhl ea, 1991a).

phenology Larvae from about August till May (Emmet ao, 1996a), but in Denmark the larvae hibernate twice (Buhl ao, 1991a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Spanje, Sardinië, Sicilië en Griekenland, en van Engeland tot Polen en Slowakijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Scandinavia to Spain, Sardinia, Sicily, and Greece, and from Britain to Poland and Slovakia (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Emmet ea (1996a).

larva See Emmet ao (1996a).

synoniemen Coleophora badiipennella adjectella.

synonyms Coleophora badiipennella adjectella.

opmerkingen Sommige auteurs, onder meer Hering (1957a), Patzak (1974a) en Emmet ea (1996a) vermelden als auteur van de soort Herrich-Schäffer, 1861. Waarom Baldizzone ea (2006a) en de Fauna Europaea (2010) daarvan afwijken wordt niet vermeld.

notes Some authors, including Hering (1957a), Patzak (1974a), and Emmet ao (1996a) consider Herrich-Schäffer, 1861 author of the species. Why Baldizzone ao (2006a) and the Fauna Europaea (2010) disagree is not stated.

literatuur

references

Baldizzone (1983c, 2004a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Beiger (1980a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhl ao (1991a), Emmet (1980b), Emmet, Heckford, Langmaid ao (1996a), Hering (1957a), Huemer (1988a), Kvičala (1938a), Nel (1992c), Patzak (1974), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), Razowski (1990a), Suire (1961a), Toll (1962a).

24/10/2014