Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora chrysanthemi case

from Toll (1962a)

zak Buisvormige zijden zak met donkere lengterichels.

case Tubular silken case with dark length ridges.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Tanacetum corymbosum.

fenologie Volgroeide zakken in juli (Hering, 1957a).

phenology Full grown cases in July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot Italië en Hongarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Finland to Italy and Hungary (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Baldizzone (1984a), Fazekas (2001a), Fazekas & Schreurs (2010a), Hering (1957a), Rynarzewski & Walczak (2013a), Toll (1962a).

08/04/2017