Coleophora congeriella Staudinger, 1859

Lepidoptera, Coleophoridae

Dorycnium pentaphyllum, Spanje, Almería, Sierra de Gador, Enix © Pete & Ginny Clarke

Coleophora congeriella case

Dorycnium pentaphyllum, Spain, Almería, Sierra de Gador, Enix © Pete & Ginny Clarke

uit Toll (1962a)

Coleophora congeriella case

from Toll (1962a)

mijn Samengestelde bladzak, opgebouwd uit 3-5, naar verhouding grote, uitgemijnde, bladstukjes die naar onder uisteken. Achterzijde, versmald, naar beneden gebogen. Mondhoek 30-45°. De mondopening is ietwat naar opzij verschoven (Baldizzone, 1987b).

mine Composite leaf case, made out of 3-5 relatively large mined leaf fragments, pointing ventrally. Rear end narrowed, bent downwards. Mouth angle 30-45°. The mouth opening is somewhat shifted to the side (Baldizzone, 1987b).

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Dorycnium hirsutum, pentaphyllum & subsp. germanicum.

fenologie Larven van augustus tot april.

phenology Larvae from August till April.

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Slowakijjë tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenalnd, en van Frankrijk tot Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Czechia and Slovakia to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece, and from France to Bulgaria (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

pop Afgebeeld door Patočka (1997a).

pupa Illustrated by Patočka (1997a).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1987b, 1990b), Chrétien (1900), Corley (2005a), Hering (1957a), Kasy (1983a), Nel (1991a, 1992b,c), Patočka (1997a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1962a).

31/12/2012