Coleophora conyzae Zeller, 1868

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora conyzae case

from Toll (1962a)

Pulicaria dysenterica, België, prov. West-Vlaanderen, Adinkerke, Westhoekreservaat; © Steve Wullaert

Coleophora conyzae case

Pulicaria dysenterica, Belgium, prov. West-Flanders, Adinkerke, Westhoek reserve; © Steve Wullaert

zak Larve in een spatelvormige bladzak aan de onderzijde van het blad. De zak is 10-12 mm lang, recht, bruin, buisvormig, zijdelings afgeplat, afstaand behaard (afhankelijk van de waardplant), en tweekleppig. De mondhoek loopt nogal uiteen, maar is gewoonlijk ca 45°. Een bijzonderheid van deze soort is dat de larve na elke vervelling een nieuwe zak maakt; de oude, verlaten zak blijft achter op de plek waar een nieuwe is aangemaakt, aan de bladrand.

case Larva in a spatulate leaf case, at the underside of the leaf. The case is 10-12 mm long, straight, brown, tubular, laterally compressed, patently hairy (depending on the hostplant), bivalved. The mouth angle is rather variable, usually around 45°. A peculiar character of this species is that after each moult the larva makes a new case; the old, vacated case is left at the place where the new one is made, at the leaf margin.

waardplanten: Asteraceae, oligophaag

hostplants: Asteracee, oligophagous

Eupatorium cannabinum; Inula conyzae, oculus-christi; Pulicaria dysenterica.

Op Kreta zijn larven gevonden op Ruta (Baldizzone, 1990b); vooralsnog lijkt dit xenofagie.

On Crete larvae have been found on Ruta (Baldizzone, 1990b); for the moment this seems xenophagy.

fenologie De larve is volgroeid in eind mei, begin juni (Emmet ea, 1996a).

phenology The larva is fullgrown in end May, early June (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Wullaert, 2010b).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Wullaert, 2010b).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot het Iberisch schiereiland, Corsica, Sicilië en Kreta, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden and Finland to the Iberian Peninsula, Corsica, Sicily, and Crete, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baldizzone (1983c, 1990b, 2004a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Beiger (1979a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Coenen (2011a), Emmet ao (1996a), Hering (1957a, 1967a), Huisman & Koster (1996a), Kasy (1979a, 1983a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel (1992b), Patzak (1974a,b), Robbins (1991a), Szőcs (1977a), Toll (1962a), Wullaert (2010b), Zoerner (1969a).

01/04/2017