Coleophora coronillae Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Tweekleppige donkergekleurde buisvormige zijden zak met een mondhoek van ca 45°.

case Dull, two-valved tubular silken case; mouth angle about 45°.

waardplanten: Fabaceae, monofaag ?

hostplants: Fabaceae, monophagous ?

Securigera varia.

Mogelijk ook Astragalus glycyphyllos en Lathyrus (zie opmerking hieronder).

Possibly also Astragalus glycyphyllos and Lathyrus (see note below).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein, 2001a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein, 2001a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Italië en Bulgarijë, en van Litauwen tot het Iberisch Schiereiland; ook Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to Italy and Bulgaria, and from Lithuania to the Ibererian Peninsula; also southern Russia (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen In de literatuur vóór de publicatie van Patzak (1974a) wordt veelal geschreven dat de larve zou leven in een lapjeszak. In ieder geval de figuren en beschrijvingen bij Hering (1957a), Toll (1962a) en Razowski (1990a) hebben daarom geen betrekking op coronillae; het is denkbaar dat ze betrekking hebben op C. oriolella. Faunistische en biologische berichten omtrent coronillae moeten daarom met terughoudendheid worden bezien. In het bijzonder is het voorkomen op andere waardplanten dan Coronilla twijfelachtig.

Baldizzone (2004a) schrijft dat de zak lichtgekleurd is, en dat de larve op de peulen leeft.

notes In the literature before the publication by Patzak (1974a) mostly it is stated incorrectly that the larva would live in a lobe case. In any case the illustrations and descriptions by Hering (1957a), Toll (1962a) and Razowski (1990a) do not relate to coronillae; it is conceivable that they actually refer to C. oriolella. Faunistical and biological information about coronillae should be treated cautionary therefore. In particular, it remains to be seen of the species lives on other species than Coronilla.

Baldizzone (2004a) describes the case as lightly coloured; the larva should live on the pods.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Chrétien (1927a), Hering (1957a), Kuchlein (2001a), Maček (1999a): Patzak (1974), Razowski (1990a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

16/01/2017