Coleophora hospitiella Chrétien, 1915

Lepidoptera, Coleophoridae

Medicago laciniata, La Gomera; links de jeugdzak, rechts de volwassen zak, op een bloeiwijze in vrucht; uit Klimesch (1982a)

Coleophora hospitiella case Coleophora hospitiella case

Medicago laciniata, La Gomera; left the youth case, right the adult case, on a fructiferous inflorescence; from Klimesch (1982a)

zak Tamelijk vlakke lapesjezak, uiteindelijk 7-9 mm lang, opgebowd uit vrij grote bladstukjes. Later verandert de larve van levenswijze, en leeft dan van de rijpende zaden.

case Rather flat lobe case, finally about 7-9 mm long, composed of fairly large leaf fragments. Later the larve changes its life style, and starts feeding on the ripening seeds.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Medicago laciniata.

In het licht van de grote, en sterk disjuncte, verspreiding is het waarschijnlijk dat dit niet de enige waardplantsoort is.

In the light of the large, and strongly disjunct, distribution this probably isn't the only host species.

fenologie Actieve larven gevonden van januari tot mei. Afhankelijk van het uitblijven van neerslag kan de larve een tot enkele jaren overblijven alvorens te verpoppen.

phenology Active larvae found from Jananary till May. Dependent on timing of the rain the larva can wait one to several years before pupation.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Noord-Rusland; Hongarije; Griekenland; Frankrijk, Spanje, Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009); verder bekend uit de woestijngebieden van Iran, Lybië en Tunesië (Klimesch, 1982a).

distribution within Europe Northern Russia; Hungary; Greece; France, Spain, Canary Islands (Fauna Europaea, 2009); known further from desert areas of Iran, Libia and Tunisia (Klimesch, 1982a).

literatuur

references

Baldizzone (1979c), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Klimesch (1982a), van der Wolf (2009a).

19/01/2016